شركت مستربچ درسال 1777 فعاليت خود را به عنوان يكی از اصليترين و موثرترين واحد خدماتی كشور در زمينه واردات و عرضه انواع مستربچ و افزودنی بانام تجاری OmidColour آغاز نمود. درسال 1378 با اتكا به نيروهای مبتكر داخلی و همكاريهای بين المللی اقدام به توليد انواع مستربچ های رنگی و سياه و سفيد دركليه پايه های پليمری و مستربچ های مهندسی با ظرفیت تولید سالیانه 7300 تن نمود. درحال حاضر مستربچ آريا بيش از 80 نوع شيد رنگی را در روال توليدات خود دارد و با توجه به استقرار متمرکز فرایند تولید در شهرک صنعتی شمس آباد و واردات بروزترین دستگاه های تولید و فرایند مستربچ و افزودنی درصنعت پلاستیک و مجهز به واحد آزمایشگاه (که در بین رقبای خود بینظیر است) توانايی همسان سازی رنگی ( Colour Matching ) رادربيش از 2900 نوع شيد رنگی در كليه پايه های پليمری دارا ميباشد.

Close Menu