داخلی، جراحی، واکسیناسیون، پت شاپ، پانسیون
گوش بری، دم بری، برداشتن ناخن گربه و یا جراحی حنجره سگ
در این کلینیک هیچ گونه جراحی زیبایی روی حیوانات انجام نمی شود.
حیوانات کالا نیستند در این کلینیک هیچ حیوانی خرید و فروش نمی شود.

Close Menu